Okategoriserade

Brandflyget i Sverige är redo

De senaste åren har en rad skogsbränder skakat Sverige och gjort att intresset för brandskydd ökat markant. En skogsbrand bekämpas till viss del från marken, men allra effektivast verkar brandbekämpning från ovan ändå vara. När regnet lyser med sin frånvaro är därför brandflyg en viktig resurs för att bekämpa de farliga lågorna.

Brandbekämpning från ovan är viktigt

Under bränderna i Västmanland 2014 blev bristen på brandflyg uppenbar. Eftersom Sverige inte hade drabbats av något liknande i närtid fanns det heller inga regelrätta brandflyg. Man använde sig istället av helikoptrar för vattenbombning tills man till slut kunde låna in brandflyg från bland annat Frankrike och Italien. När skogsbränderna 2018 senare drabbade Gävleborg fanns fortfarande inte tillräckligt med resurser och man insåg äntligen att man måste satsa på egna brandflyg.

Brandflyg med bas i Sverige

Nu har äntligen Sverige två egna brandflygplan som står redo att rycka in om bränderna skulle slå till igen. Dessa utgår från Skavsta flygplats och är tänkta att finnas till hands för de län som kan tänkas behöva dem. Planen kommer från Saab och har upphandlats på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förutom dessa finns även ett antal helikoptrar avsedda för brandbekämpning.

Tryggare med hjälpen nära

Som tidigare nämndes är brandflyg ett av de bästa hjälpmedlen för att bekämpa en skogsbrand eftersom de täcker större ytor än vad som är möjligt från marken. Att Sverige nu har egna plan gör att hjälpen kan vara på plats mycket fortare. I en tid med klimatförändringar och ständiga varningar om risker för skogsbrand blir det viktigare att ha resurser för bekämpning av brand nära till hands.